KONCEPCJA PRACY

Przedszkola Niepublicznego Sióstr Św. Józefa

We Florynce

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).

 

Przedszkole jest placówką katolicką.

Misja przedszkola:

Pragniemy, wspierać dzieci we wszechstronnym rozwoju w oparciu o wartości chrześcijańskie i towarzyszyć im w odkrywaniu piękna stworzonego świata i jego Stwórcy.

Pragniemy przekazać dzieciom radość płynącą z Ewangelii poprzez wychowanie i rozwijanie w nich postaw prospołecznych, zgodnie z przykazaniem miłości Boga i bliźniego.

Pragniemy wspierać rodzinę w wychowaniu dzieci i kształtowaniu w nich właściwego „stanowiska wobec Boga, Kościoła i państwa”1 na wzór św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego stając się „wszystkim dla wszystkich, aby zbawić choć jednego”2.

Wizja przedszkola:

Pragniemy, aby przedszkole stawało się miejscem i środowiskiem, w którym dziecko jest szczęśliwe, może rozwijać się i wzrastać w poczuciu bezpieczeństwa, atmosferze miłości, akceptacji i szacunku.

Św. Ks. Zygmunt Gorazdowski mówił: „Społeczeństwo składa się z jednostek, a kto szczerze pragnie dobra dla ogółu musi przede wszystkim korzystnie i zbawiennie wpływać na poszczególne jednostki, które mu Pan Bóg powierzył. Jak te jednostki dzisiaj wychowamy, takim będzie całe społeczeństwo za lat kilkadziesiąt”3.

 

Cele ogólne:

 • Objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków prawidłowego rozwoju
 • Wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z założeniami chrześcijańskiej pedagogiki personalistycznej, uwzględniając wrodzony potencjał dziecka i jego możliwości
 • Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie i innych ludzi oraz otaczającego świata
 • Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Przedszkole opiera się na następujących założeniach:

 • Przedszkole dostarcza wiedzy i kształtuje umiejętności dzieci
 • Przedszkole wprowadza dzieci w świat wartości chrześcijańskich
 • Przedszkole przygotowuje dzieci do bycia w grupie i w społeczeństwie.

Głównymi zadaniami przedszkola jest:

 • Właściwa organizacja procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zmierzająca do osiągnięcia przez dzieci gotowości szkolnej
 • Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich poprzez ukazanie dzieciom prawd wiary i doprowadzenie do osobistych doświadczeń towarzyszących spotkaniom z Bogiem
 • Współpraca z rodzicami integrująca system wychowania w rodzinie i w przedszkolu
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym sprzyjająca rozwojowi wiedzy i kreatywności u dzieci oraz kształtowania postaw społeczno- kulturowych.

 

Osiągnięcie powyższych założeń i zadań umożliwia realizacja:

 • Podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Statutu
 • Procedur obowiązujących w przedszkolu
  - procedura informowania rodziców o obserwacji dziecka
  - procedura przepływu informacji przedszkole-rodzic
  - procedura przyprowadzania i odbioru dziecka
 • Rocznego planu pracy
 • Przyjętego Programu wychowania przedszkolnego i programów wspomagających

 

Chcemy, aby Absolwent naszego przedszkola:

 • Ufał Bogu i wiedział, że jest Jego ukochanym dzieckiem i wartościowym człowiekiem
 • Pielęgnował wartości moralne takie jak: miłość i miłosierdzie, dobroć, prawdę, szacunek, przyjaźń
 • Kochał swoją rodzinę i z nią się utożsamiał
 • Miał poczucie przynależności narodowej i regionalnej, znał i szanował swoją ojczyznę, poznawał jej historię, kulturę i tradycje
 • Nawiązywał właściwe relacje oparte na szacunku, zaufaniu, akceptacji i posiadał umiejętność współdziałania
 • Był gotowy do podjęcia nauki w szkole poprzez wszechstronny rozwój osobowości
 • Potrafił używać swych zdolności w służbie innym niosąc im radość i nadzieję
 • Umiał dostrzegać piękno i dobro wokół siebie
 • Dzielił się z innymi swoimi umiejętnościami i talentami
 • Przestrzegał praw innych ludzi, zasad kultury i postępowania według ustalonych norm

 

Zasoby osobowe przedszkola:

Kadra pedagogiczna posiadająca:

 • Wymagane kwalifikacje zawodowe
 • Świadomość koncepcji pracy przedszkola
 • Szacunek do każdego człowieka i kulturę osobistą
 • Wiarę w Boga przejawiająca się w świadectwie życia
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność dzielenia się doświadczeniem zawodowym
 • Przekonanie o konieczności aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola
 • Pasję do poszukiwania wciąż nowych form pracy z dzieckiem poszerzając jego wiedzę i umiejętności oraz rozbudzając w nim jego talenty i potencjał twórczy

 

Personel administracyjno-obsługowy posiadający:

 • Odpowiednie przeszkolenie zawodowe
 • Wysoki poziom kultury osobistej
 • Postawę świadczącą o życiu wg wartości chrześcijańskich
 • Umiejętność tworzenie pozytywnej atmosfery

Baza przedszkola:

 • Odpowiednia ilość pomieszczeń: sala zajęć i zabaw dla dzieci, szatnia, jadalnia, toaleta
 • Pomieszczenia wyróżniające się funkcjonalnością, czystością i estetyką
 • Sala wyposażone w: tematyczne kąciki zabaw, zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny
 • Duży i bezpieczny plac zabaw dla dzieci. Jest on wyposażony w różnorodny sprzęt odpowiadający wymaganiom BHP oraz spełniający oczekiwania najmłodszych. Dzieci korzystają również z zielonych trawników znajdujących się wokół całego przedszkola, gdzie w centralnym miejscu umieszczona jest Grota Matki Bożej

 

Priorytetami w roku szkolnym 2022/2023 jest:

 • „Nasz Zygmuncie Święty do dzieci uśmiechnięty” – Rozwijanie wiary i przybliżanie postaci Św. Zygmunta Gorazdowskiego, Założyciela Zgromadzenia Sióstr Św. Józef
 • „Mali odkrywcy przyrody” –Kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych

 

Dalsza praca nad koncepcją:

1. Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby mógł z nią pracować.

2. Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego grona pedagogicznego.

3. Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek w Koncepcji.

4. Rodzice zapoznają się z Koncepcją na zebraniach grupowych.

1 Z. Gorazdowski, Zasady i przepisy dobrego wychowania, Lwów 1886, s. 3.

2 D.D.Siuta, Apostoł Bożego Miłosierdzia św. Ks. Zygmunt Gorazdowski(1845-1920), Kraków 2007, s.11.

3 Z. Gorazdowski, Zasady i przepisy dobrego wychowania, Lwów 1886, s. 3